Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel:

Royal Jerky s.r.o., Radlická 112/22, 150 00 Praha 5
IČ: 06935834
DIČ: CZ06935834
(dále jen "dodavatel")
Tel: +420 725 40 40 50 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho operátora)
E-mail: info@royaljerky.cz

Objednávka zboží

Seznam zboží je uveden na stránkách www.royaljerky.cz. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží Vám bude vždy potvrzena e-mailem. Pro objednání si zákazník:

 • vybere zboží
 • řádně vyplní objednávkový formulář
 • odešle objednávku
 • odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. V případě zvolení dopravy zásilkovou službou na dobírku, Vám bude zboží dopraveno za uvedenou cenu (balné je zahrnuto v této ceně). Před odesláním objednaného zboží Vám bude zaslán e-mail, kde bude uvedeno:
  • konečná cena objednaného zboží (včetně slev)
  • informace o doručení/možnosti vyzvednutí objednaného zboží
 • zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Zaslání/Vyzvednutí zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména:

 • druh zboží
 • počet kusů
 • cenu za zboží
 • způsob a termín doručení/převzetí
 • okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva
 • dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době. Obvykle 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky u zasílaného zboží (Obvykle v den objednání v případě osobního odběru, je-li objednávka závazně potvrzena dodavatelem). Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dodání zboží

Dodání zboží formou zaslání zásilkovou službou či osobním odběrem si zvolí zákazník sám při vyplňování objednávkového formuláře. Dopravu, v případě dodání zásilkovou službou, na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.

Převzetí zboží od zásilkové služby

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Převzetí zboží při osobním odběru

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či záměna produktu informujte ihned po zjištění této skutečnosti osobu, která Vám zboží předala. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik variant uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit v plné výši při osobním odběru, zaplatit v plné výši formou dobírky v případě doručení zásilkovou službou na adresu uvedenou v objednávce, platba předem na účet prodejce převodem či platební kartou.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem probíhá formou elektronické komunikace, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v originálním obalu a kompletní. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba začíná běžet:

 • dnem převzetím zboží zákazníkem při osobním odběru
 • dnem doručení zboží/vystavení daňového dokladu při dodání zásilkovou službou
 • doba expirace je uvedena na zadní straně obalu u každého druhu zboží

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době (do data expirace) právo na reklamaci zboží.

Postup při reklamaci

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.jerky-shop.cz, doporučujeme sepsat reklamaci, kde uvede zejména:

 • druh výrobku
 • datum expirace
 • číslo prodejního daňového dokladu
 • popis závady
 • kontaktní údaje na Vás (adresa, telefon, celé jméno a příjmení)
 • a odeslat ji na e-mail info@royaljerky.cz / poštou. Do 2 pracovních dnů bude zákazník kontaktován dodavatelem a budou mu sděleny informace o dalším postupu. Zásilky z nichž nebude patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny zpět odesílateli.
 • je vhodné zboží zasílat v originálním obalu. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Royal Jerky s.r.o. nabízí možnost vrácení nepoužitého zboží i po této lhůtě a to až do 30 dnů. Zboží však musí být v originálním obalu a kompletní. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží. Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží, nedosažitelnosti zákazníka dopravní službou nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to vždy písemnou formou:

 • elektronicky na adresu info@royaljerky.cz
 • doporučeným dopisem na adresu dodavatele

Při odstoupení doporučujeme uvést:

 • datum objednání a kondice uvedené v objednávce (nejlépe zaslat v příloze objednávku)
 • předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží
 • číslo zásilky v případě doručení zásilkovou službou

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, bude navrácená částka, která je dodavatelem v případě odstoupení od smlouvy vyplacena ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou porušeného zboží.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího nebo do vlastních rukou po podpisu dobropisu.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.royaljerky.cz, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.