Obchodní podmínky

<h2>Všeobecné obchodní podmínky</h2>

<h2>Základní údaje</h2>

<p>Dodavatel:</p>

<p>

Royal Jerky s.r.o., Radlická 112/22, 150 00 Praha 5<br>

IČ: 06935834

<br>

DIČ: CZ06935834

<br>

(dále jen "dodavatel")

<br>

Tel: +420 725 40 40 50 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho operátora)

<br>

E-mail: info@royaljerky.cz

</p>

<h2>Objednávka zboží</h2>

<p>

Seznam zboží je uveden na stránkách www.royaljerky.cz. Dodavatel nezaručuje

okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží Vám bude vždy

potvrzena e-mailem. Pro objednání si zákazník:

</p>

<ul type="disc">

<li>

vybere zboží

</li>

<li>

řádně vyplní objednávkový formulář

</li>

<li>

odešle objednávku

</li>

<li>

odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník

ověřit u jednotlivých položek zboží. V případě zvolení dopravy

zásilkovou službou na dobírku, Vám bude zboží dopraveno za uvedenou

cenu (balné je zahrnuto v této ceně). Před odesláním objednaného zboží

Vám bude zaslán e-mail, kde bude uvedeno:

</li>

<ul type="circle">

<li>

konečná cena objednaného zboží (včetně slev)

</li>

<li>

informace o doručení/možnosti vyzvednutí objednaného zboží

</li>

</ul>

<li>

zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení

</li>

</ul>

<h2>

Zrušení objednávky

</h2>

<p>

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až

do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel,

zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení

objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí

dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5

pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

<br>

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní

smlouvy prohlédnout.

<br>

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva

považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží

zákazníkem.

</p>

<h2>

Zaslání/Vyzvednutí zboží

</h2>

<p>

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovou službou, se k

vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky

dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované

elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde

o elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky

dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména:

</p>

<ul type="disc">

<li>

druh zboží

</li>

<li>

počet kusů

</li>

<li>

cenu za zboží

</li>

<li>

způsob a termín doručení/převzetí

</li>

<li>

okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva

</li>

<li>

dodací lhůta

</li>

</ul>

<p>

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele

dodáno v co nejkratší době. Obvykle 1-5 pracovních dnů od závazného

potvrzení objednávky u zasílaného zboží (Obvykle v den objednání v případě

osobního odběru, je-li objednávka závazně potvrzena dodavatelem). Zboží se

považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v

objednávce.

</p>

<h2>

Způsob dodání zboží

</h2>

<p>

Dodání zboží formou zaslání zásilkovou službou či osobním odběrem si zvolí

zákazník sám při vyplňování objednávkového formuláře. Dopravu, v případě

dodání zásilkovou službou, na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na

území celé České republiky.

</p>

<h3>

Převzetí zboží od zásilkové služby

</h3>

<p>

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je

zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti

dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit

dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta

přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu

přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo

mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte

obal.

</p>

<h3>

Převzetí zboží při osobním odběru

</h3>

<p>

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je

zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či záměna produktu informujte

ihned po zjištění této skutečnosti osobu, která Vám zboží předala. Na

pozdější reklamace nebude brán zřetel.

<br>

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva

považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží

zákazníkem.

</p>

<h2>

Způsob uhrazení ceny za zboží

</h2>

<p>

Zákazník má několik variant uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné

uhradit v plné výši při osobním odběru, zaplatit v plné výši formou dobírky

v případě doručení zásilkovou službou na adresu uvedenou v objednávce,

platba předem na účet prodejce převodem či platební kartou.

</p>

<h2>

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

</h2>

<p>

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem probíhá formou elektronické

komunikace, pokud se strany nedohodnou jinak.

</p>

<h2>

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

</h2>

<p>

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí

zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na

skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr

jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za

nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v

originálním obalu a kompletní. Garance výměny se nevztahuje na mechanické

poškození.

</p>

<h3>

Záruční doba začíná běžet:

</h3>

<ul type="disc">

<li>

dnem převzetím zboží zákazníkem při osobním odběru

</li>

<li>

dnem doručení zboží/vystavení daňového dokladu při dodání zásilkovou

službou

</li>

<li>

doba expirace je uvedena na zadní straně obalu u každého druhu zboží

</li>

</ul>

<h3>

Reklamace

</h3>

<p>

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby

vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného

výrobku, má v záruční době (do data expirace) právo na reklamaci zboží.

</p>

<h3>

Postup při reklamaci

</h3>

<p>

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě

www.jerky-shop.cz, doporučujeme sepsat reklamaci, kde uvede zejména:

</p>

<ul type="disc">

<li>

druh výrobku

</li>

<li>

datum expirace

</li>

<li>

číslo prodejního daňového dokladu

</li>

<li>

popis závady

</li>

<li>

kontaktní údaje na Vás (adresa, telefon, celé jméno a příjmení)

</li>

<li>

a odeslat ji na e-mail <strong>info@royaljerky.cz</strong> / poštou. Do

2 pracovních dnů bude zákazník kontaktován dodavatelem a budou mu

sděleny informace o dalším postupu. Zásilky z nichž nebude patrné, proč

k nám byli zaslány budou vráceny zpět odesílateli.

</li>

<li>

je vhodné zboží zasílat v originálním obalu. V případě neoprávněné

reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s

vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu

nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele

nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá

dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

</li>

</ul>

<h3>

Vyřízení reklamace

</h3>

<p>

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení

vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, nebude-li

dohodnuto jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb.

třicetidenní.

</p>

<h2>

Odstoupení od smlouvy

</h2>

<h3>

Právo zákazníka na odstoupení

</h3>

<p>

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní

smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst.

7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od

převzetí zboží. Royal Jerky s.r.o. nabízí možnost vrácení nepoužitého zboží

i po této lhůtě a to až do 30 dnů. Zboží však musí být v originálním obalu

a kompletní. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení

částku odpovídající hodnotě použitého zboží. Využití prodloužené lhůty k

vrácení zboží není možné u zboží, které zákazník získal v reklamačním

řízení (výměna za nový kus).

</p>

<h3>

Právo dodavatele na odstoupení

</h3>

<p>

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání

zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží, nedosažitelnosti zákazníka

dopravní službou nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale

dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším

postupu.

</p>

<h3>

Postup v případě odstoupení od smlouvy

</h3>

<p>

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí

nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá

plnění.

</p>

<p>

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí

dodavateli, a to vždy písemnou formou:

</p>

<ul type="disc">

<li>

elektronicky na adresu <strong>info@royaljerky.cz</strong>

</li>

<li>

doporučeným dopisem na adresu dodavatele

</li>

</ul>

<h3>

Při odstoupení doporučujeme uvést:

</h3>

<ul type="disc">

<li>

datum objednání a kondice uvedené v objednávce (nejlépe zaslat v

příloze objednávku)

</li>

<li>

předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží

</li>

<li>

číslo zásilky v případě doručení zásilkovou službou

</li>

</ul>

<p>

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny

dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného

zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v

neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně všech poskytnutých

dokladů a originálního obalu).

</p>

<p>

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu,

bude navrácená částka, která je dodavatelem v případě odstoupení od smlouvy

vyplacena ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou porušeného

zboží.

</p>

<p>

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od

smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to

nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky

na účet kupujícího nebo do vlastních rukou po podpisu dobropisu.

</p>

<h3>

Ochrana osobních údajů spotřebitele

</h3>

<p>

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to

jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro

usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel

nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává

a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit.

</p>

<h2>

Závěrečná ustanovení

</h2>

<p>

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi

dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky

měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách

www.royaljerky.cz, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před

účinností nových obchodních podmínek.

</p>